Juridiskt meddelande

Senast uppdaterad: 30 aug 2010

Välkommen till www.wartner.eu (“Webbplatsen”).

Webbplatsen drivs i regi av Wartner Europe BV, ett företag som ingår i Omega Pharma Group (som kollektivt benämns “Wartner Europe”, “vi” eller “oss”).

Ditt samtycke till & ändringar av detta Juridiska meddelande

Genom att ansluta till och använda webbplatsen bekräftar du att du har läst och samtycker med detta Juridiska meddelande.

Webbplatsen, dess innehåll och detta Juridiska meddelande kan emellanåt uppdateras utan förvarning. När du ansluter till webbplatsen efter att sådan uppdatering eller modifiering har ägt rum så är du bunden av dessa uppdateringar och/eller modifieringar. Ta därför för vana att då och då läsa detta Juridiska meddelande.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är utformad för att följa EU:s lagar och bestämmelser och är endast avsedd att användas av medborgare i Europeiska Unionen. Det kan för vissa personer och medborgare i vissa länder utanför EU vara olagligt att ansluta till webbplatsen. Om du ansluter till webbplatsen från en plats utanför EU tar du själv på dig risken och ansvaret i samband med detta.

Inte en källa till medicinsk information

Denna webbplats och dess innehåll presenteras i allmän form och endast i informationssyfte. Webbplatsen och dess innehåll är inte avsedda för, och rekommenderas inte, att ersätta medicinsk rådgivning av behörig vårdpersonal. Ingenting på denna webbplats är avsett som, och ska inte användas för, medicinsk diagnos eller behandling. Rådfråga alltid läkare eller annan behörig vårdpersonal om åkommor eller behandling. Strunta aldrig i råd från en läkare eller behörig vårdpersonal, och skjut inte upp sjukbesök på grund av något du har läst på denna webbplats.

Information om produkter och/eller tjänster

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen kan variera från land till land och det är inte säkert att alla produkter och tjänster finns tillgängliga i det land där du befinner dig. Hänvisningar till en produkt eller tjänst innebär inte att denna produkt eller tjänst finns eller kommer att bli tillgänglig i det land där du befinner dig. De produkter och tjänster som webbplatsen hänvisar till kan vara underställda skilda myndighetskrav i olika länder. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som främjande eller reklam för en produkt eller tjänst som inte är tillåten i ett visst land.

Upphovsrätt och användning av information

Webbplatsen och dess innehåll ägs av Wartner Europe och skyddas av lagar om upphovsrätt. Du får ansluta till och ladda ner information inklusive text, bilder, ljud och video för privat, icke-kommersiellt bruk men får inte modifiera eller ytterligare reproducera webbplatsen och dess innehåll. Du får inte distribuera, modifiera, sända, återanvända, lägga ut eller anslå webbplatsen eller dess innehåll. Wartner Europe garanterar inte att din användning av informationen på webbplatsen inte inkräktar på tredje mans rättigheter. Med undantag för den begränsade användning som beskrivs i denna paragraf ges du ingen licens eller annan rätt avseende webbplatsen eller någon del av dess innehåll.

Varumärken

Varumärken, servicemärken, handelsbeteckningar och särskiljande produktdrag på denna webbplats skyddas av lagar på såväl nationell som internationell nivå. Inget av dessa får användas utan föregående skriftligt tillstånd från Wartner Europe. Du ges ingen licens att använda och ingen rätt till dessa varumärken, servicemärken, handelsbeteckningar och särskiljande produktdrag, om du inte uttryckligen erhållit skriftligt tillstånd till detta från Wartner Europe.

Garantifriskrivning

Wartner Europe gör rimliga ansträngningar för att hålla webbplatsen och dess innehåll uppdaterade och korrekta. Vi ger dock inga garantier eller utfästelser för att webbplatsen eller dess innehåll är korrekt och fullständigt.

WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK”. WARTNER EUROPE GER INGEN GARANTI FÖR DESS FULLSTÄNDIGHET, KORREKTHET, TILLGÄNGLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. WARTNER EUROPE UTFÄSTER OCH GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL ÄR FRIA FRÅN VIRUS, MASKAR ELLER ANNAN PROGRAMKOD SOM KAN SPRIDAS ELLER VARA SKADLIG.

VARKEN WARTNER EUROPE ELLER NÅGOT ANNAT FÖRETAG I OMEGA PHARMA GROUP ELLER NÅGON ANNAN PART SOM VARIT INBLANDAD I ATT SKAPA ELLER HYSA DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL KAN HÅLLAS SKYLDIG ATT UTBETALA SKADESTÅND FÖR FÖLJDSKADOR, BISKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER STRAFF SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING, ANSLUTNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, BEROENDE AV ELLER NÅGOT FEL ELLER UTELÄMNANDE AV WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL.

Eftersom vissa rättsområden inte tillåter utelämnanden och/eller begränsningar av vissa garantier eller ansvar är det möjligt att dessa undantag och/eller begränsningar inte gäller i just ditt fall.

Tillämplig lag & laga forum

Eventuella klaganden rörande denna webbplats och dess innehåll ska lösas enligt nederländsk lag. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att endast domstolarna i Nederländerna är laga forum.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla hänvisningar eller länkar till andra webbplatser utanför Wartner Europes kontroll och för vilka detta Juridiska meddelande inte är tillämpligt. Dessa hänvisningar och länkar tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte och Wartner Europe har inget ansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller personskador som uppstår på grund av dessa andra webbplatser eller hänvisningar eller länkar till dessa. Observera att endast du själv ansvarar för dina besök på sådana andra webbplatser.

Länkar till webbplatsen

Ingen äger rätt att på en webbplats tillhörande tredje part infoga webbplatsen eller dess innehåll i ramar, djuplänka, spegla eller omsända webbplatsen eller dess innehåll, ej heller att citera eller använda webbplatsen eller dess innehåll eller del därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Wartner Europe. Kontakta oss på den adress som anges nedan om du vill länka till vår webbplats.

Sekretesspolicy

Användningen av denna webbplats är också underställd vår sekretesspolicy.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om detta juridiska meddelande.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

– via e-post: info@aconordic.com

– via post: Wartner Europe BV, Keileweg 8, 3029 BS Rotterdam, Nederländerna